Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vežké Kapušany HUHžada
 
 

Főellenőr

Ěletrajz: 

 

Kompetenciója: 

A főellenőr nem vállalkozhat, és nem végezhet más nyereséget hozó munkákat a képviselő-testületengedélye nélkül, nem lehet tag a város által alapított vagy igazgatott jogi személy szervében. Ellenőrzési tevékenységeket önállóan végez és pártatlanul az ellenőrzési feladatok alapszabályai szerint (502/2001 számú törvény a pénzügyi ellenőrzések és belső auditok szerint).

Az ellenőrző tevékenység a következőkre terjed ki:
a) városi hivatal,
b) a város által létrehozott költségvetési és dotációs szervezetek,
c) jogi személyek, melyekben a városnak vagyoni részesedéssel rendelkezik, és más olyan személyek, amelyek a város vagyonával rendelkeznek vagy amelyekben a város saját vagyonát használatba adta, mégpedig a város e vagyonát érintő terjedelemben.

 

A főellenőr feladatai:
a) ellenőrző tevékenységet folytat a 369/1990-es számú törvény 18d § szerinti terjedelemben,
b) a helyi képviselő-testületnek hathavonként egyszer az ellenőrző tevékenység tervére vonatkozó javaslatot terjeszt elő, amelyet legkésőbb a helyi-képviselő- testületben való tárgyalást megelőző 15. napon a községben szokásos módon kell nyilvánosságra hozni,
c) szakmai véleményt dolgoz ki a község költségvetési javaslatához és a község zárszámadási javaslatához ezek helyi képviselő-testület általi jóváhagyása előtt,
d) a helyi képviselő-testület legközelebbi ülésén az ellenőrzés eredményeiről szóló jelentést nyújt be közvetlenül a helyi képviselő-testületnek,
e) a helyi képviselő-testületnek legalább évenként egyszer az ellenőrző tevékenységről szóló jelentést nyújt be, mégpedig a naptári év végét követő 60 napon belül,
f) együttműködik az állami szervekkel az állami (központi) költségvetésből vagy az Európai Unió strukturális alapjaiból a községnek juttatott eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben,
g) panaszokat intéz, ha erről külön törvény rendelkezik,
h) köteles ellenőrzést folytatni, ha erre a helyi képviselő-testület kéri,
i) ellátja a külön törvény szerinti egyéb feladatokat.

 A főellenőr tanácskozási joggal részt vesz a helyi képviselő-testület és a községi tanács ülésein; a főellenőr részt vehet a helyi képviselő-testület által létrehozott bizottságok ülésein is.

A főellenőr ellenőrző tevékenysége keretén belül jogosult a városi hivatal írásos anyagaiba való betekintésre.

A főellenőr a képviselő-testületi tagok és a polgármester számára, kérésre, haladéktalanul köteles hozzáférhetővé tenni az ellenőrzések eredményeit.


 
webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal